YaWorks Capital B.V. maakt ambitieuze plannen om CO2-reductie te realiseren

Co2 reductie

YaWorks Capital B.V. heeft de ambitie om de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen, die gebruikt worden in de levering van haar diensten, verder te verminderen.  

CO2 -footprint 2015 en 2016

Inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve korte en lange termijn doelstellingen op te stellen en te behalen. Om dit te realiseren berekent YaWorks ieder half jaar de CO2-footprint.  In 2015 is in totaal 443,6 ton CO2 uitgestoten, waarvan 382,7 in scope 1 en 60,9 in scope 2. In 2016 is in totaal 488 ton CO2 uitgestoten waarvan 419,7 in scope 1 en 68,3 in scope 2. Zie de tabellen en diagrammen  Scope 1 en 2 met de gemeten resultaten in 2015 en 2016.

Scope 1

Brandstof wagenpark (diesel)  2015 – 307
2016 – 325,5
Brandstof wagenpark (benzine) 2015 – 75,6
2016 – 94,3

Scope 2

Elektriciteitsverbruik (grijze stroom) 2015 – 28,7
2016 – 30,7
Elektraverbruik wagenpark 2015 – 0,6
2016 – 3,8
Zakelijke km’s privéauto’s (brandstoftype onbekend) 2015 – 22,7
2016 – 28,1
Zakelijke km openbaar vervoer  2015 – 2,9
2016 – 0,2
Vliegreizen 700 – 2500 2015 – 0,2
2016 – 0,48
Vliegreizen >2500  2015 – 5,8
2016 – 5

Totale CO2 uitstoot scope 1 & 2 

Relatieve CO2  uitstoot (ton CO2  per miljoen €) 2015 – 28,5
2016 – 27,9


Voortgang in reductie

Wanneer we de uitstoot van CO2  relateren aan de omzet zien we dat YaWorks Capital B.V. in 2016 een reductie van 1% heeft behaald t.o.v. 2015. Dit heeft vooral te maken met de relatieve reductie in brandstofverbruik welke minder hard is gegroeid dan de omzet. 

YaWorks Capital is al sinds 2015  bezig met haar CO2 -beleid. Plannen voor het vervangen van TL-verlichting door LED-verlichting en het plaatsen van tijdschakelaars op diverse apparaten zal er toe leiden dat ook het elektriciteitsverbruik op kantoor afneemt. 

CO2-reductiedoelstelling

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld voor 2017/2018:

YaWorks Capital B.V. heeft de ambitie om in 2018 5% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2015. Naast het reduceren van haar eigen verbruik heeft YaWorks Capital B.V. besloten om het verbruik binnen de keten van haar werkzaamheden onder de loep te nemen. Om dit inzichtelijk te maken wordt er jaarlijks een scope 3 analyse uitgevoerd voor de meest relevante categorieën uit de keten.

Onderstaand de grafiek met de scope 3 emissies van 2016:

Upstream scope 3 Emissions Activiteit binnen categorie Aanwezig binnen keten Afgedekt in Scope 1 / 2 Project- gerelateerd Omvang in CO2 (ton) Beinvloed- baar (ja, matig, nee) Ranking

1.   

Aangekochte diensten Inhuur personeel Ja Nee Ja 1.660 Matig 1
2.  Aangekochte goederen Auto's Ja Nee Ja 610 Matig 1
1.  Aangekochte goederen Overig Ja Nee Nee 407 Matig 1
4.  Upstream transport en distributie Levering goederen Ja Nee Deels 60 Ja 3
7. Woon-werkverkeer Ja Nee Nee 208 2

In 2017 zullen wij regelmatig de voortgang rapporteren. Om de doelstellingen te realiseren zijn de volgende maatregelen gerealiseerd:

Uitgevoerde CO2-reductiemaatregelen:

 • Beter meten en analyseren van verbruiksgegevens (km vs. liter).
 • Bijhouden verbruik en km standen wagenpark 
 • Aanschaf van elektrische of hybride auto’s 
 • Toepassen van video-of teleconferencing voor vergaderingen
 • Bewegingssensoren plaatsen in alle kantoorruimtes

Om de doelstellingen te realiseren worden in 2017 de volgende maatregelen gerealiseerd:

Geplande CO2-reductiemaatregelen:

 • Terugkoppeling rijgedrag medewerkers
 • Overleg met Leasemaatschappijen over duurzamere lease-opties.
 • Overleg met leasemaatschappijen over beïnvloeding rijgedrag
 • Tijdschakelaars apparaten instellen
 • Slimme elektriciteitsmeter installeren
 • LED verlichting toepassen bij vervangen verlichting
 • Warmte en koude installatie opnieuw inregelen

Heeft u vragen of opmerking over het CO2 reductiebeleid van YaWorks? Neem dan contact op met administratie@yaworks.nl.