De CO2-footprint van YaWorks is weer bekend!

Energiebeleid
In het eerste half jaar van 2018 is YaWorks ook weer actief bezig om de CO2-footprint in kaart te brengen. Hierbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 3.0, waar de organisatie al veel ervaring mee heeft. In dit systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Informatie over huidig energieverbruik in het eerste gedeelte van 2018
Om inzicht te krijgen in de verschillende emissies wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het eerste half jaar van 2018 is in totaal 221,0 ton CO2 uitgestoten, waarvan 188,8 ton in scope 1 en 32,2 ton in scope 2. 

CO2 Reductiedoelstelling
Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Scope 1 & 2 doelstellingen YaWorks Capital
YaWorks Capital wil in 2018 ten opzichte van 2015 5% minder CO2 uitstoten.
Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en aantal FTE.

Scope 1 & 2 doelstellingen YaWorks Capital
YaWorks Capital wil in 2020 ten opzichte van 2015 8% minder CO2 uitstoten.
Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en aantal FTE.

Scope 3 doelstelling YaWorks Capital 
YaWorks Capital wil in 2019 ten opzichte van 2016 3% minder CO2 uitstoten binnen het woon-werkverkeer.
Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal kilometers en aantal FTE.

CO2-reductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

Voortgang scope 1 en 2
De voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 is weergeven in de onderstaande tabel. Wanneer de totale uitstoot in 2018_1 wordt vergeleken met het basisjaar 2015 en gerelateerd aan het kengetal omzet, vindt er 23% reductie plaats. Een belangrijke maatregel die in 2018 is uitgevoerd, is het ontwikkelen van een nieuw leasebeleid. Binnen dit beleid wordt er meer aandacht besteedt aan het stimuleren van een hybride of elektrische auto. Aangezien het brandstofverbruik een belangrijke emissie blijft om in te reduceren, wil YaWorks hier meer aandacht aan besteden in zowel de maatregelen als in communicatie. 

Ketenemissies
Van de CO2-uitstoot in de keten van YaWorks in 2017 is de volgende rangorde berekend:

Binnen de belangrijkste ketenemissies heeft er een daling van ongeveer 33% plaatsgevonden bij YaWorks. Dit heeft te maken met het minder inhuren van personeel binnen de categorie aangekochte goederen en diensten. Binnen het woon-werkverkeer heeft tevens een kleine daling plaatsgevonden. Deze wordt verder toegelicht in de volgende alinea. Met betrekking tot upstream transport heeft er geen verandering plaatsgevonden. 

Voortgang ketendoelstelling
Voor de ketenanalyse heeft YaWorks een analyse gemaakt over het woon-werkverkeer binnen de keten. Als doelstelling wordt er verwacht om 3% te reduceren binnen de keten van woon-werkverkeer in 2019. Wanneer de totale uitstoot wordt gerelateerd aan de totale FTE heeft YaWorks inmiddels 25% gereduceerd. Indien er wordt gerelateerd aan de gereden kilometers is de totale uitstoot licht gestegen. Als laatste wordt de totale uitstoot binnen de keten van woon-werkverkeer gerelateerd aan de omzet. Hier is een reductie van ongeveer 15% te zien. Door verschillende maatregelen die zijn opgesteld door YaWorks Capital wordt verwacht dat de doelstelling van 3% in 2019 behaald gaat worden.

Individuele bijdrage
Wij vragen onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof. 
  • Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom maandelijks of de bandenspanningen nog kloppend zijn. 
  • Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden. 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!